Dette bør du gjøre før du starter søknadsprosessen


Her er informasjon du bør forberede for en effektiv søknadsprosess.

Foretakets/foretakenes omsetning første halvår 2022.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført, og som inngår i bedriftens ordinære resultat.

  • Omsetningen omfatter ikke skatter og avgifter (herunder merverdiavgift) som er direkte knyttet til salget av varer/tjenester.
  • Ekstraordinære inntekter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten (som salg av større eiendeler ol.) anses ikke som omsetning.
  • Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning. Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie.

Foretakets/foretakenes kostnader til strøm og fjernvarme første halvår 2022

Som kostnader til strøm eller fjernvarme regnes fakturerte utgifter til strøm eller fjernvarme for første halvår 2022, slik det fremgår av faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap eller fjernvarmeleverandør, herunder forbruk, nettleie, avgifter og evt. påslag. Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret kan ikke inngå som kostnader til strøm eller fjernvarme.

Energiforbruk (strøm og fjernvarme) for oktober 2022 og eventuelt november 2022

Som forbruk av strøm eller fjernvarme regnes fakturert antall kilowattimer (kWh) forbruk for den relevante perioden, slik det fremgår av faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap eller fjernvarmeleverandør.

Gjør avtale med revisor eller regnskapsfører

Det vil være behov for bistand fra revisor eller regnskapsfører. Book avtale så tidlig som mulig.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern