Kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd etter Energitilskuddsordningen.


Det er etablert en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Vilkår og rammer for ordningen er beskrevet i forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

For foretak som søker om tilskudd under energitilskuddsordningen skal revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefte innhold i søknaden. Dette framgår av forskriften § 4-3.

Enova SF er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene.

Kontrollhandlinger


Kontrollhandlinger om konsernet søker som et foretak jf. forskriften § 1-6, § 3-4

Kontroller om det foreligger skriftlige samtykker fra alle foretakene som er angitt i søknaden og at samtykket inneholder at foretaket kan få tilbakebetalingsplikt etter forskriften §§ 2-7 og 5-3 andre ledd


Kontroll av vilkår om registrering, jf. forskriften § 2-5

  1. Kontroller om foretaket med registreringsplikt i Foretaksregisteret var registrert senest 31. desember 2021.
  2. Kontroller om enkeltpersonsforetak som ikke har registreringsplikt i Foretaksregisteret er registrert i Enhetsregisteret senest 31. desember 2021.
  3. Kontroller om stiftelse som ikke har registreringsplikt i Foretaksregisteret er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Kvittering for innlevert MVA-oppgave 6. termin 2021, A-melding for desember 2021 eller tilsvarende dokumentasjon anses tilstrekkelig.


Kontroll av vilkår om skatteplikt, jf. forskriften § 2-6

Kontroller om vilkår om skatteplikt er oppfylt gjennom følgende aktiviteter:

  • AS og annen selskapsform med egen skatteplikt: Innhent kvittering fra Altinn på at skattemelding for 2021 er levert.
  • Enkeltpersonforetak: Innhent kopi av første side av pdf-utgaven av innsendt skattemelding for 2021, hvor det fremgår at person er registrert som personlig næringsdrivende.
  • ANS/DA mv: Innhent kopi av innsendt RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting og sjekk om deltakere har norsk fødselsnummer/D.nr.


Kontrollhandlinger om foretak er omfattet av ordningen jf. forskriften § 2-8

Kontroller om foretaket ikke er unntatt fra tilskuddsordningen etter et av følgende kriterier:

a. Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5.

b. Kraftintensiv virksomhet, definert som foretak med et strømforbruk på over 100 GWh per år i 2021 eller forventet i 2022.

c. Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppene 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og 35.3 Damp og varmtvannsforsyning i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007).

d. Boligselskaper (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap eller tilsvarende) som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for husholdninger og boligselskap, jf. strømstønadsloven og midlertidig forskrift om strømstønad til boligselskap § 4.

e. Foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, jf. midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag §§ 3 og 4.

f. Foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for frivillige lag og organisasjoner, jf. forskrift for strømstøtteordningen for frivillig sektor.

g. Foretak som mottar støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker i møte med høye strømpriser i perioden september til desember 2022, jf. Innst. 34 S (2022-2023).


Kontrollhandlinger øvrige vilkår jf. forskriften § 2-10

Kontroller:

  1. foretakets dokumentasjon på at de ikke har restanser relatert til krav på inntektsskatt, merverdiavgifter, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som var forfalt før 15. november 2022.
  2. At dersom foretaket er regnskapspliktig, om årsregnskap for 2021 er levert.
  3. At foretaket ikke er registrert som under avvikling eller under konkursbehandling i Foretaksregistret.


Kontrollhandlinger for oppgitt omsetning

Kontroller om det foreligger en oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden.


Kontrollhandlinger for oppgitt strøm- og fjernvarmekostnad første halvår 2022

Kontroller om alle vedlagte fakturaer (januar til juni 2022) er utstedt til foretaket som søker. Dersom ikke forbruket av strøm eller fjernvarme eller kostnadene til strøm eller fjernvarme fremgår av faktura utstedt til søker, kontroller om det foreligger dokumentasjon som viser forbruket av strøm eller fjernvarme og kostnadene til strøm eller fjernvarme.

Kontroller om samlet energikostnad fra fakturaene eller dokumentasjonen er i samsvar med søknaden.


Kontrollhandlinger for oppgitt energiforbruk og -pris fjerde kvartal 2022

Kontroller om oppgitt kraftforbruk, kraftpris og fjernvarmeforbruk for oktober er i samsvar med vedlagte faktura, eventuelt underlagsdokumentasjon dersom det søkes på bakgrunn av viderefakturering, jf. forskriften § 2-11 tredje ledd. Om faktura for november er lagt ved utføres en tilsvarende kontroll som for oktober.

Kontroller samsvar mellom søknad og vedlagte faktura hvis det oppgis historiske verdier for kraft- eller fjernvarmeforbruk i november eller desember.


Kontroll av vedlagt energikartlegging, jf. forskriften § 2-3

Kontroller om skjema for energikartlegging er vedlagt og at det er oppgitt minst tre energitiltak. Det skal være vedlagt ett skjema for hvert enkelt foretak som skal motta støtte som del av et konsern.


Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare gi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt.

Bekreftelse kan heller ikke gis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.


Bekreftelse

Bekreftelse gis ved å signere på skjema «Søknad om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter» i Altinn. Ved signeringen gir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Enova SF’s kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd fra Energitilskuddsordningen.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. forskriften, og skal ikke brukes til andre formål.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern