Vi tar personopplysningene dine på alvor!

Når du bruker www.energitilskuddsordningen.no eller kommuniserer med oss via e-post eller telefon vil vi behandle personopplysninger om deg eller andre personer tilknyttet din virksomhet. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.


Regulering av Enovas behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Enova. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Enova er underlagt personopplysningsloven av 22. mai 2018 og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.

Enova vil i hovedsak innhente personopplysninger som registreres direkte fra deg som bruker. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.


Formål med og grunnlag for vår behandling av personopplysninger om deg


Formålet med Enovas behandling av personopplysninger er å ivareta Enovas forvaltningsoppgaver knyttet til Energitilskuddsordningen. Vi vil behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling.

Personopplysninger blir innhentet for følgende formål:

  • Behandling av søknader om tilskudd under Energitilskuddsordningen
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
  • Her behandles navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.


All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig.

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Mer om bruk av informasjonskapsler, også kalt cookies

For å utvikle og analysere bruksmønsteret, bruker www.energitilskuddsordningen.no informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som nettstedet lagrer på datamaskinen til brukeren.

Enova SF bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker energitilskuddsordningen. Google Analytics bruker informasjonskapsler til denne datainnhentingen.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Slik utlevering kan f. eks. være informasjon til skattemyndighetene for enkelte av våre støtteordninger. Utlevering vil også kunne skje til andre parter så langt dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg på en sikker måte.

Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Informasjon om tildeling av tilskudd fra Enova er offentlig informasjon. Dette betyr at tilskuddets størrelse, hvem som er mottaker, kan bli offentliggjort.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Enova bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Per i dag benytter Enova twoday Avento AS og Digdir som databehandlere for å håndtere www.energitilskuddsordningen.no

Lagringstid

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

For Energitilskuddsordningen er vi forpliktet til å oppbevare all informasjon i forbindelse med søknaden i minimum 10 år.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter sender du epost til post@enova.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Eventuelle klager på Enovas behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil vi sørge for at vår nettside alltid inneholder oppdatert informasjon.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Enova ved administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til Enova SF er:

Besøksadresse: Brattørkaia 17A, 7010 Trondheim
Postadresse: Postboks 5700 Torgarden 7437 Trondheim
E-post: post@enova.no
Organisasjonsnummer.: 983 609 155

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern