Om avkorting ved utmålt støtte

Energitilskuddsordningen er en rammestyrt ordning. Det innebærer at utmålt støtte skal avkortes dersom søkt beløp overstiger disponibel ramme. Reglene for rammestyringen er gitt av forskriften for ordningen.

Samlet søkt støtte oversteg disponibel ramme og utmålt støtte måtte derfor avkortes. Det ble mottatt søknader for 458 millioner kroner for forbruksavhengig støtte og 2 763 millioner kroner i tiltaksstøtte. I tillegg ble det søkt om 12 millioner i dekning av kostnader til revisor og regnskapsfører for godkjenning av søknaden.

Rammen for ordningen var 2 780 millioner kroner etter at Enovas administrasjonshonorar, 20 millioner, er fratrukket.

I følge forskriften skal det først avkortes i støtten til energitiltak noe som var tilstrekkelig for å komme innenfor rammen. Dette innebar at støtten til energitiltak ble avkortet fra 50 % ned til 41,8 % støtte, dvs. 8,2 prosentpoeng (16,4 % reduksjon) i tiltaksstøtten.

Hvilke strømpriser ble brukt for beregningene?

Se priser som ble brukt ved beregningene

Alle prisene er i øre/kWh. Prisene er hentet fra NordPool og er kvalitetssikret av NVE. Reell pris for november er benyttet der hvor søker har oppgitt det.

Strømpriser brukt for beregninger

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern