Ofte stilte spørsmål

På denne siden har vi samlet noen av de hyppigst stilte spørsmålene vi får omkring Energitilskuddsordningen for tiden.

Spørsmål


Vi fikk ikke søkt på grunn av at vi ikke er registrert i Foretaksregisteret, kan vi likevel få støtte?

SVAR: Dersom selskapet deres verken er registrert i Foretaksregisteret eller i Enhetsregistret, eventuelt er en stiftelse registrert i MVA-registeret eller AA-registeret, kan dere ikke motta støtte. Krav til registrering framgår av forskrift om energistilskuddsordningen § 2-5.


Av ulike årsaker rakk vi ikke å søke innen fristen den 11. desember, kan vi søke nå i ettertid?

SVAR: Nei, det er ikke mulig.

Energitilskuddsordningen har en fastsatt økonomisk ramme. Dette framgår av forskriftens § 5-2 (1). Søknadene ble maskinelt behandlet og midlene fordelt basert på de innkomne søknadene. For å sikre at fordelingen av midlene ble gjort effektivt og på like vilkår, var det en forutsetning at alle søknader med korrekt og fullstendig informasjon, ble sendt inn innen søknadsfrist.


Vi fikk ikke signert dokumenter før fristen utløp, kan søknaden likevel behandles?

SVAR: Nei, søkere må selv bære ansvar for at en fullstendig søknad med riktig signering, ble sendt innen fristens utløp.


Vi hadde tiltak i kartleggingen som vi glemte å ta med i søknaden, kan det legges inn i etterkant?

SVAR: Nei, det var en forutsetning for å beregne tilskuddet at både energibruk, energipris og planlagte energitiltak ble lagt inn i søknaden. Dette ble det opplyst om både i kartleggingsskjema og i søknadsskjemaet.


Når får vi utbetalt støtte på tiltak?

Alle tiltak som skal gjennomføres må være ferdigstilt, og sluttrapport må sendes inn før vi kan betale ut tilskudd.


Vi har ikke gjennomført alle tiltakene som vi søkte støtte om, kan vi få støtte for det vi har gjort?

SVAR: Ja, så lenge man fyller kravet om 50 % gjennomføringsgrad se forskriften § 3-2 (8) og (9).

Hvis man for eksempel fikk støtte til 4 tiltak og sum i tiltaksbudsjett for alle tiltak var 1 MNOK, og man gjennomfører bare 3 av disse tiltakene med en samlet investeringskostnad på 500 000 eller mer, så tilfredsstilles kravet om 50% gjennomføringsgrad.


Vi har gjennomført flere tiltak enn det vi søkte støtte om, kan vi få mer i støtte?

SVAR: Nei, det er ikke mulig å få støtte til flere tiltak enn det er søkt om.


Vil det komme flere muligheter til å søke om støtte?

SVAR: Energitilskuddsordningen er en tidsbegrenset ordning for næringslivet, som følge av ekstraordinære strømutgifter for virksomheter. Vi vet per i dag ikke om det kommer til å bli lignende ordninger på et senere tidspunkt.


Hvorfor har det kun vært mulig å søke om støtte i en tidsbegrenset periode?

SVAR: Energitilskuddsordningen har en fastsatt økonomisk ramme. Dette framgår av forskriftens § 5-2 (1). Søknadene ble maskinelt behandlet og midlene fordelt basert på de innkomne søknadene. For å sikre at fordelingen av midlene ble gjort effektivt og på like vilkår, var det en forutsetning at alle søknader med korrekt og fullstendig informasjon, ble sendt inn innen søknadsfrist.


Hva gjør vi om vi har fått utbetalt støtte som vi ikke har krav på?

SVAR: Da sender du en epost til klage@energitilskuddsordningen.no med en forklaring av saken. Vi kan da oppdatere saken med de nye opplysningene, og sende en faktura på det som skal betales tilbake.


Kan tiltak som mottar tilskudd fra Energitilskuddsordningen finansieres ved leasing?

SVAR: Tilskudd til energitiltak er basert på tiltakets investeringskostnader. Dersom vi skal godta leasing som finansieringsmodell så forutsetter det at kostnadene ved leasingen kan defineres som investeringskostnader.

Det betyr at det kun er finansiell leasing som kan godtas. I tillegg så kreves det at leasingkontrakten inneholder en kjøpsforpliktelse for den som leaser eller at kontrakten ikke kan avsluttes før leasingobjektet er nedbetalt eller har nådd sin økonomiske levetid.

Som dokumentasjon må vi ha leasingkontrakten, der overnevnte forpliktelse framgår. Kontrakten eller annen dokumentasjon må inneholde informasjon om den totale investeringskostnaden, uten renter. I tillegg må vi ha fakturadokumentasjon på første avdrag.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern