Klagebehandling

Fristen for å klage på at du ikke fikk til å sende inn søknad eller klage på beregningen av tilskuddet ditt er nå utløpt.

Henvendelser og klager som allerede er innsendt vil bli behandlet fortløpende. Det samme gjelder klager som er videresendt til Klima- og miljødepartementet.

Har du spørsmål knyttet til ditt tilskudd kan du sende en mail til post@energitilskuddsordningen.no. Før du sender en henvendelse ber vi om at du leser det som står under ofte stilte spørsmål, kanskje finner du svaret på det du lurer på der.

Har foretaket ditt fått utbetalt eller fått tilsagn om tilskudd det ikke har rett på?

Dersom du oppdager at foretaket har fått tilskudd som det ikke var berettiget til må du melde fra om dette på post@energitilskuddsordningen.no. Årsaker til at foretaket ikke har rett til tilskuddet kan for eksempel være at foretaket likevel ikke var kvalifisert til å motta støtte, at du har oppgitt uriktige tall i søknaden eller at du ikke kommer til å gjennomføre tiltak i samme omfang som det er søkt om.

Det er viktig at du oppgir saksnummer i e-postens emnefelt. Saksnummer framgår enten av tilskuddsbrevet eller av tidligere e-post fra Energitilskuddsordningen.

Konsekvenser av at foretaket ditt har fått utbetalt tilskudd det ikke har krav på

Du har plikt til å varsle dersom du oppdager feil i grunnlaget for tilskuddet. Dette framgår av forskriften § 5-6.

Urettmessig utbetalt tilskudd skal kreves tilbakebetalt. Ved krav om tilbakebetaling vil det bli lagt til renter fra det tidspunktet pengene ble utbetalt. Dersom tilbakebetalingskrevet er beregnet til under 1000 kroner vil det ikke bli krevd innbetalt.

Du vil motta et vedtak om tilbakebetaling og en faktura på det beløpet som skal tilbakebetales. Kravet forfaller til betaling 3 uker etter du mottar vedtaket. Ved for sen betaling vil det bli beregnet renter. Bestemmelsene om tilbakebetaling og renter framgår av forskriften § 5-3 til § 5-5.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova SF på vegne av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Epost: post@energitilskuddsordningen.no

Sikkerhet og personvern